Aktualności Wiadomości

Suska Przedstawicielka w Małopolskiej Izbie Rolniczej

Krajowa Izba Rolnicza na dzień 28 lipca br. wyznaczyła termin wyborów do Izb Rolniczych. Na terenie kraju działa ich 16. W skład izb wchodzą rolnicy, którzy w wyborach otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa Małopolskiej Izby Rolniczej w Suchej Beskidzkiej wybiera ze swego składu Przewodniczącego Rady oraz delegata do Walnego Zgromadzenia. W obecnych wyborach, w uchwale Krajowej Izby Rolniczej z dnia 25 lutego 2019 o szczegółowych zasadach i trybie przeprowadzenia wyborów, wprowadzono po raz pierwszy przepis, umożliwiający w przypadku zgłoszenia liczby kandydatów równej ilości mandatów, dokonania ich obsadzenia bez konieczności przeprowadzenia głosowania. Taka sytuacja zaistniała w naszym mieście, gdzie znajduje się jednomandatowy okręg wyborczy nr 123, obejmujący obszar miasta Sucha Beskidzka.

W wyznaczonym terminie, to jest do dnia 5 lipca br.  Okręgowa Komisja Wyborcza, której siedziba znajdowała się w Urzędzie Miasta,  zarejestrowała 1 kandydata, co oznaczało, iż liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie mandatów. W związku tym faktem Okręgowa Komisja Wyborcza podjęła  uchwałę o obsadzeniu mandatów  bez przeprowadzania głosowania ustalonego właśnie na dzień 28 lipca 2019 r.  W naszym jednomandatowym Okręgu Wyborczym Członkiem Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej została Pani Ewa Listwan, która pełniła tę funkcje również w poprzedniej czteroletniej kadencji. Pani Ewa Listwan od wielu lat działa na rzecz społeczności lokalnej. Jest prezesem Stowarzyszenia „Suscy Seniorzy”, ale także udziela się w innych organizacjach pożytku publicznego na terenie naszego miasta.

Sucha Beskidzka nie jest tutaj wyjątkiem, ponieważ  sytuacja  obsadzenia mandatów bez głosowania  zaistniała w całym powiecie suskim, w którym łącznie zostało obsadzonych  11 mandatów. Izby rolnicze to jednostki organizacyjne samorządu rolniczego. Samorząd rolniczy jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko ustawom. Jego samodzielność jest chroniona sądowo. Zadania Izby wynikają z ustawy oraz statutu izby. Historia Małopolskiej Izby Rolniczej sięga 1933 roku. Po II wojnie światowej, na podstawie dekretu z 1946 r., izby rolnicze zostały zlikwidowane. Ich reaktywacja nastąpiła po uchwaleniu przez Sejm RP II kadencji, ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. W 1996 r. powstały Nowosądecka Izba Rolnicza i Tarnowska Izba Rolnicza. Natomiast Krakowska Izba Rolnicza została założona w 1997 r. W tym też roku została utworzona Krajowa Rada Izb Rolniczych. Z dniem 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej kraju zmieniła się dotychczasowa struktura izb – z połączenia nowosądeckiej, tarnowskiej i krakowskiej powstała Małopolska Izba Rolnicza (MIR) z siedzibą w Krakowie. Walne Zgromadzenie powołało wówczas Zarząd I kadencji MIR. 8 grudnia 2002 r. odbyły się wybory delegatów do Małopolskiej Izby Rolniczej II kadencji. W wyniku znowelizowanej ustawy o izbach rolniczych, w miejsce dotychczasowych oddziałów powstało 19 rad powiatowych, które do dziś funkcjonują w każdym powiecie Małopolski. W statucie Małopolskiej Izby Rolniczej jest zapisanych 27 zadań realizowanych przez Izbę, nalezą do nich m.in :

 • występowanie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów,
 • prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych,
 • prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej,
 • gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby producentów rolnych oraz innych podmiotów gospodarczych,
 • doradztwo w zakresie działalności rolniczej wiejskiego gospodarstwa domowego oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów,
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy struktury agrarnej,
 • podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie,
 • działanie na rzecz podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych w działalności rolniczej oraz na rzecz poprawy warunków pracy
  i bezpieczeństwa w rolnictwie,
 • współdziałanie z jednostkami prowadzącymi szkoły rolnicze, wspieranie ich działalności, inicjowanie powstawania nowych szkół i zmian
  w programach nauczania oraz współorganizowanie praktyk,
 • kształtowanie świadomości ekologicznej producentów rolnych,
 • działanie na rzecz poprawy jakości produktów rolnych,

Źródło: UM Sucha Beskidzka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *