Aktualności

PODSUMOWANIE PRACY BURMISTRZA MIASTA I RADY MIEJSKIEJ W KADENCJI 2014-2018.

PODSUMOWANIE PRACY

BURMISTRZA MIASTA I RADY MIEJSKIEJ

W KADENCJI 2014-2018

Cztery lata temu w wyniku przeprowadzonych wyborów samorządowych otrzymaliśmy od mieszkańców Suchej Beskidzkiej kredyt zaufania i ważne funkcje publiczne. Przez całą mijającą kadencję powierzone nam zadania staraliśmy się wypełniać jak najlepiej pracując na rzecz miasta i jego mieszkańców. Nadszedł czas, aby przedstawić i przypomnieć na łamach samorządowej gazety te najważniejsze działania podejmowane przez Burmistrza Suchej Beskidzkiej i Radę Miejską w ciągu ostatnich czterech lat. Z oczywistych względów podsumowanie kadencji nie może objąć wszystkich prac i dokonań, wskazuje jedynie te najważniejsze i określa przyjętą przez Radę Miejską i realizowaną przez Burmistrza Miasta strategię proinwestycyjnego, zrównoważonego rozwoju Suchej Beskidzkiej.

 Działalność samorządu jest oparta na realizacji rocznych budżetów i planów wieloletnich, trosce o dochody oraz oszczędne i celowe wydatki. W porównaniu z poprzednią kadencją, budżet uległ zwiększeniu głównie za sprawą nowych zadań przekazanych przez Państwo, a związanych z opieką socjalną. Dotychczas spośród wszystkich wydatków najwięcej było przeznaczane na oświatę, obecnie porównywalne do utrzymania szkół są środki finansowe na opiekę społeczną i realizowane przez samorząd, rządowe programy. Łącznie oba te działy pochłaniają niemal połowę wszystkich środków budżetowych, którymi dysponujemy. W okresie mijającej kadencji udało się pozyskać znaczne kwoty z funduszy unijnych, z przeznaczeniem przede wszystkim na cele rozwojowe. Pomimo wzrostu kosztów na zadania bieżące, utrzymany został bardzo dobry wskaźnik wydatków inwestycyjnych, bowiem średniorocznie stanowi on niemal 25% wszystkich wydatków. Ogólna kwota przeznaczona na inwestycje, budowę i rozbudowę infrastruktury miejskiej w ciągu czterech lat wynosi około 40 mln złotych. Jest to znakomity wynik zwłaszcza jeśli uwzględnimy fakt, że Sucha Beskidzka do bogatych gmin nie należy. Warto przy tym podkreślać, że nasze miasto znajduje się w dobrej kondycji finansowej, a zadłużenie na koniec 2017 roku, pomimo wielu wydatków, w tym zakupu zamku i utrzymania wysokiego tempa rozwoju, wynosi niecałe 3 mln złotych. Burmistrz Miasta z radnymi Rady Miejskiej podejmowali szereg tematów związanych z bieżącym funkcjonowaniem miasta. Jednym z najważniejszych zagadnień mających dla naszego miasta znaczenie strategiczne, było przeprowadzenie wszystkich procedur i przygotowanie oraz zatwierdzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Sucha Beskidzka. Ten obszerny dokument stanowił podstawę do rozpoczęcia prac nad nowym, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który obecnie znajduje się w końcowej fazie opracowania. Niezwykle ważnym i trudnym do realizacji było wprowadzenie kolejnej reformy oświatowej i dostosowanie miejskiego systemu szkolnego do narzuconych przez rząd i ustawodawcę rozwiązań. W dalszym ciągu problemem nr 1 dla samorządu Suchej Beskidzkiej są trwające już od kilkunastu lat postępowania reprywatyzacyjne i procesy o zwrot wielu nieruchomości o znaczeniu strategicznym, z powództwa spadkobierców przedwojennych właścicieli ogromnych obszarów Suchej. Oczekiwanie na ustawę reprywatyzacyjną i rozwiązanie tej kwestii przez ustawodawcę kolejny raz okazało się daremne. Państwo polskie pozostawiło samorządy z tym problemem samym sobie. Tymczasem wszelkie próby utrzymania obecnego majątku miasta wymagają ogromnego wysiłku i zaangażowania. W przypadku zespołu zamkowo-parkowego nie było szans na korzystny dla miasta wyrok ze względu na charakter nieruchomości, dlatego samorząd miasta postanowił go odkupić od spadkobierców i ostatecznie uregulować stan własności. Postępowania w stosunku do pozostałych nieruchomości trwają nadal, ale determinacja ze strony samorządu, poświęcony czas i środki przynoszą już konkretne efekty. Dzisiaj już wiadomo, że warto było, ponieważ część cennych nieruchomości pozostanie własnością samorządu. Gmina Sucha Beskidzka w Sądzie Najwyższym wygrała proces o blisko dwuhektarowy teren pomiędzy zamkiem i Nadleśnictwem, wiele wskazuje na to, że podobnie stanie się z ponad pięciohektarowym obszarem, na którym mieści się stadion i szkoła. Duże szanse są również na utrzymanie własności części terenów potartacznych położonych bliżej osiedla Na Stawach, ponieważ udowodniliśmy, że w chwili wybuchu wojny były one związane z rolnictwem, a nie przemysłem. Zapewne nikomu nie trzeba uświadamiać, jak cenny jest to obszar z punktu widzenia dalszego rozwoju miasta i mieszkalnictwa.

Wszelkie działania podejmowane przez Burmistrza i Radę Miejską mają na celu dobro mieszkańców i ciągłe podnoszenie poziomu życia, poprzez realizację polityki zrównoważonego rozwoju Suchej Beskidzkiej. W dalszym ciągu w centrum uwagi samorządu są działania i inwestycje związane z ochroną środowiska, w tym ochroną powietrza. W miejskim krajobrazie pojawiła się nowoczesna architektura, porządkowana jest przestrzeń miejska. Kontynuowana rozbudowa i przebudowa infrastruktury, zaopatrzenie w wodę pitną, realizowane inwestycje kulturalne, oświatowe i sportowe oraz wiele innych. Warto podkreślić, że pozytywne zmiany, jakie zachodzą w naszym mieście i uzyskane efekty, były możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy Burmistrzem, a radnymi Rady Miejskiej. Po raz kolejny okazało się, że w suskim samorządzie nie ma miejsca na uprawianie polityki, a rzetelna i odpowiedzialna praca na rzecz społeczności lokalnej oraz właściwe pojmowanie swojej roli, sprzyja osiąganiu najlepszych wyników i utrzymywaniu wysokiego tempa rozwoju naszego miasta.

 

Poniżej przedstawiamy w skrócie najważniejsze przedsięwzięcia i działania,

które zostały zrealizowane w okresie mijającej, VII kadencji samorządu.

 


KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE


WYKUPIENIE ZESPOŁU ZAMKOWO-PARKOWEGO

Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem mijającej kadencji 2014-2018, które trwale zapisze się na kartach historii zarówno Suchej Beskidzkiej jak i całego regionu, było wykupienie przez gminę Sucha Beskidzka zespołu zamkowo-parkowego od spadkobierców przedwojennych właścicieli. Po wielu latach postępowań reprywatyzacyjnych, niepewności i trudnych negocjacjach, mieszkańcy Suchej Beskidzkiej stali się jedynym prawowitym właścicielem zamku. W dniu 4 kwietnia 2016 roku, w jednej z krakowskich kancelarii notarialnych, burmistrz Stanisław Lichosyt oraz zamieszkały we Francji reprezentant rodu Tarnowskich, Władysław Tarnowski zawarli w formie aktu notarialnego umowę kupna-sprzedaży, na mocy której miasto odkupiło zamek od spadkobierców rodziny za kwotę 5,0 milionów złotych. „Mały Wawel”, bo tak często jest nazywany zamek suski, jest jednym z najcenniejszych zabytków południowej Polski. Podjęta przez Radę Miasta niezwykle trudna decyzja o jego wykupieniu była ogromnym wyzwaniem dla Gminy Sucha Beskidzka. Jej głównym celem była gwarancja utrzymywania obiektu w należytym stanie, a przede wszystkim udostępniania go mieszkańcom, turystom oraz działających tam instytucjom. Ostateczne uregulowanie stanu własności zespołu zamkowo-parkowego było podstawowym warunkiem wystąpienia z wnioskiem o środki unijne na konieczne prace renowacyjne. Termin składania wniosków upływał już 31 maja 2016 roku. Warto przypomnieć, że pomimo starań, Gmina nie uzyskała żadnej pomocy ze strony Państwa przy wykupie zamku, zarówno od poprzedniego, jak i obecnego rządu.

 

 

PRACE REMONTOWE I RENOWACYJNE ZESPOŁU ZAMKOWO-PARKOWEGO

Pomimo napiętych terminów, kompletny wniosek wraz z dokumentacją aplikacyjną na dofinansowanie ze środków unijnych koniecznych prac renowacyjnych zespołu zamkowo-parkowego został złożony przez Burmistrza Miasta. Dokumentacja musiała zawierać opracowania konserwatorskie i projekty techniczne uzgodnione i zatwierdzone przez małopolskiego konserwatora zabytków oraz pozwolenia na budowę. Nasz wniosek przeszedł z wynikiem pozytywnym wszystkie etapy oceny i uzyskał maksymalne dofinansowanie ze środków europejskich. Zakres prac renowacyjnych jest ogromny i obejmuje całkowitą wymianę pokrycia dachowego z rynnami i elementami blacharskimi, wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych, wymianę całej stolarki okiennej i wszystkich drzwi zewnętrznych, wykonanie nowych tynków zewnętrznych.

Gruntownemu odrestaurowaniu poddane są elementy kamienne i posadzki krużganków, rekonstrukcja zewnętrznych okładzin architektonicznych i przywrócenie im historycznych kształtów i detali, konserwacja kominów oraz instalacja odgromowa. Prace budowlane obejmują również modernizację kanalizacji deszczowej, wodnokanalizacyjnej, uporządkowanie i utwardzenie dziedzińca z wykonaniem nawierzchni kamiennej, a w parku odrestaurowanie arkadowych mostków. W projekcie przewidziana jest również iluminacja zamku, aby „Mały Wawel” równie okazale jak w dzień, prezentował się także nocą.

Koszt inwestycji wyniesie ponad 10.5 mi-liona złotych, z czego gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie blisko 6.5 miliona złotych, pozostałe środki, w tym podatek VAT pokryte są z budżetu miasta Sucha Beskidzka. Obecnie prace renowacyjne dobiegają końca, już w październiku 2018 roku, pięknie odrestaurowany zamek będzie prawdziwą wizytówką Suchej Beskidzkiej.

 

 

 

BUDOWA CENTRUM KULTURY I FILMU

Przy ul. Mickiewicza na terenie obecne-go parkingu pomiędzy domem handlowym „Juhas”, a tzw. pasażem, powstanie nowoczesne Centrum Kultury i Filmu im. Billego Wildera z salą widowiskowo-kinową na ponad 300 miejsc siedzących, ośrodek kultury i nowoczesna biblioteka. Przeprowadzony został cały proces przygotowania inwestycji, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Złożony przez gminę Sucha Beskidzka wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich w ramach rewitalizacji przeszedł z sukcesem wszystkie etapy oceny uzyskał maksymalne dofinansowanie do kosztów kwalifikowanych w kwocie 6 mln złotych. Koszty całej inwestycji szacowane są na kilkanaście milionów złotych. Zaprojektowany obiekt ma nowoczesną bryłę i ponad 3500 m2 powierzchni użytkowej, kubaturę ponad 21000 m3 oraz podziemny parking. Obecnie trwa postępowanie przetargowe, a rozpoczęcie budowy winno nastąpić jesienią 2018 roku. Budowa nowoczesnego Centrum Kultury to największa z dotychczasowych inwestycji realizowanych przez miasto Sucha Beskidzka.

 


OCHRONA ŚRODOWISKA


OCHRONA POWIETRZA

Cztery lata mijającej kadencji były kolejnym okresem intensywnych działań na wielu płaszczyznach zmierzających do poprawy jakości powietrza w okresie zimowym.

Najbardziej skuteczną metodą walki o czyste powietrze jest likwidacja przestarzałych kotłów węglowych i zastąpienie ich nowoczesnymi systemami grzewczymi wykorzystującymi ekologiczne paliwa. Dzięki finansowemu wsparciu samorządu Suchej Beskidzkiej w okresie sprawozdawczym zlikwidowanych zostało 988 palenisk węglowych w budynkach wielorodzinnych (w 11-tu blokach na osiedlu Beskidzkim i 3-ch przy ul. Mickiewicza), które zastąpione zostały instalacjami C.O. i nowoczesnymi kotłowniami gazowymi. W budynkach jednorodzinnych, przy dofinansowaniu z budżetu gminy oraz pozyskanych funduszy zewnętrznych wymienionych zostało 289 starych pieców węglowych na wysoko wydajne instalacje gazowe, biomasę oraz piece na ekogroszek spełniające najwyższe normy ekologiczne. W kilku obiektach użyteczności publicznej, w tym m.in. w Szkole Podstawowej nr 2, i Zakładzie Komunalnym, stare kotłownie węglowe zastąpione zostały nowymi instalacjami gazowymi oraz olejowymi. W ciągu czterech ostatnich lat, gmina Sucha Beskidzka tylko na same dotacje do wymiany systemów grzewczych udzieliła dotacji mieszkańcom i wspólnotom mieszkaniowym na kwotę blisko 4 miliony złotych.

Program „LIFE” – Nasze miasto bierze udział w programie Life. Zatrudniony jest tzw. ekodoradca, który m.in. służy pomocą przy wymianie kotłów węglowych, bierze udział w prowadzonych kontrolach, prowadzi edukację ekologiczną, organizuje szkolenia, podejmuje działania profilaktyczne i edukacyjne wśród mieszkańców, a także w przedszkolach i szkołach poprzez organizowanie różnych akcji, konkursów, happeningów itp. Projekt Life będzie realizowany do 2022 roku i jest współfinansowany ze środków europejskich oraz krajowych funduszy ekologicznych.

Wprowadzenie ulgi w podatku od nieruchomości – Wszyscy mieszkańcy Suchej Beskidzkiej, którzy nie zatruwają powietrza stosując ekologiczne źródła ogrzewania swoich mieszkań są zwolnieni z podatku od nieruchomości za powierzchnie mieszkalną. Ulgi podatkowe dotyczą zarówno bloków, jak i domów jednorodzinnych, można je uzyskać w okresie od 2018 roku do 2022 roku włącznie. Głównym celem wprowadzenia zwolnień w podatku jest zachęcenie mieszkańców do przyśpieszenia wymiany pieców.

Monitoring jakości powietrza – W sześciu, różnych rejonach miasta zamontowane zostały czujniki powietrza, które na bieżąco dostarczają informacji o jakości powietrza. Zamontowany system ułatwia identyfikację źródeł zanieczyszczeń monitoruje jakość powietrza w czasie rzeczywistym. Wszystkie zmiany stanu powietrza są aktualizowane co kilka minut pojawiają się na mapie w sieci internetowej dostępnej dla każdego mieszkańca posiadającego odpowiednią aplikację.

Skuteczna walka ze spalającymi odpady – Wprowadzony w Suchej Beskidzkiej system zbiórki odpadów sprzyja wykrywaniu sprawców zatruwania powietrza, którzy palą śmieci. Straż Miejska dokonuje kontroli palenisk nie tylko na zgłoszenia mieszkańców, ale również oparciu o analizę ilości i rodzajów odpadów oddawanych przez poszczególnych właścicieli nieruchomości. W razie podejrzeń o spalanie odpadów pobierane są do badania próbki popiołu, a w przypadku wykrycia niedozwolonych substancji nakładane są kary pieniężne w maksymalnej wysokości. Sucha Beskidzka jako jedna z dwóch gmin w całym Województwa Małopolskim zrealizowała w 100% zaplanowany na lata 2013-2016 Program Ochrony Powietrza.

 

GOSPODARKA ODPADAMI

Sucha Beskidzka wraz z trzema innymi gminami z powiatu suskiego należącymi do Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy przeprowadziła gruntowną modernizację Rejonowej Sortowni Odpadów w Suchej Beskidzkiej. Przebudowa i rozbudowa linii technologicznych oraz budowa kompostowni została zakończona w roku 2015 była podstawowym warunkiem dalszego funkcjonowania Rejonowej Sortowni Składowiska Odpadów w Suchej Beskidzkiej. W wyniku dostosowania do ustawowych wymogów uzyskała status instalacji regionalnej Województwa Małopolskiego. Modernizacja sortowni kosztowała blisko 10 mln zł, z czego ponad 70% udało się pozyskać z funduszy unijnych. Utrzymanie regionalnej instalacji w Suchej Beskidzkiej było trudnym, ale niezwykle ważnym przedsięwzięciem, ponieważ gwarantuje dla mieszkańców naszego miasta stabilne ceny za odbiór odpadów.

 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Rejon os. Borki (obecnie ul. Panoramiczna) – Roboty obejmowały wykonanie sieci sanitarnej o łącznej długości 823 m, co umożliwia odprowadzenie ścieków z 12 gospodarstw domowych.

 Rozbudową sieci kanalizacyjnej zostały objęte rejony Zasypnicy, w tym ul. Zaciszna i ulica Jędrzejaki. – Umożliwiło to podłączenie do sieci kanalizacyjnej odprowadzającej płynne nieczystości do oczyszczalni ścieków, kolejne 32 budynki mieszkalne. Ponadto przeprowadzony został proces przygotowania inwestycji (dokumentacja projektowa) budowy kanalizacji sanitarnej m.in. przy ulicy Miodowej na Zasypnicy oraz górnej części ul. Błądzonka oraz ul. Świerkowej i ul. Kasztanowej.

 

ZAKUP I MONTAŻ NOWEJ PRASY DO ODWADNIANIA OSADU W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

– To urządzenie nowej generacji, w pełni zautomatyzowane pozwala na zmniejszenie zużycia wody, energii elektrycznej oraz ilości wywożonych do utylizacji osadów. Jest to druga tego typu linia technologiczna zamontowana dotychczas w Polsce.

 

ZAKUP NOWEGO SAMOCHODU – ŚMIECIARKI

Samochód ciężarowy marki IVECO wyposażony w zabudowę do opróżniania pojemników na odpady stałe, o pojemności 120-1100 litrów przeznaczony został do odbioru odpadów na terenie miasta.

 

ZAKUP WIELOFUNKCYJNEJ ZAMIATARKI DO CZYSZCZENIA ULIC

– Profesjonalne i wielofunkcyjne urządzenie marki KARCHER. Nowoczesny, zwrotny i lekki pojazd, który jest wyposażony m.in. w specjalne szczotki, myjki ciśnieniowe oraz odkurzacz, co pozwala na czyszczenie nawierzchni dróg i chodników na mokro, a także usuwanie chwastów z chodników i zbieranie liści. Urządzenie posiada wszelkie instalacje hydrauliczne i elektryczne dające możliwość rozbudowy o nowe elementy, w zależności od potrzeb. Pojazd służy przede wszystkim do czyszczenia chodników i ulic na terenie miasta, a dzięki małym gabarytom i dużej zwrotności może dotrzeć do trudno dostępnych miejsc oraz pracować przy ruchu pieszym i samochodowym.

 


ZAOPATRZENIE W WODĘ


BUDOWA ZBIORNIKA WODY PITNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. KAMIENNE

– Realizując zadania dotyczące zaopatrzenia mieszkańców w wodę, obok studni głębinowej przy ul. Kamienne wybudowany został zbiornik wody wraz z instalacją sterowniczą oraz sieć wodociągowa, która zapewnia dostawę wody pitnej mieszkańcom tej ulicy.

 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. MAGNOLIOWEJ

– Nowy wodociąg zasilany wodą ze studni głębinowej i zbiornika przy ul. Kamienne, ma długość blisko 800 m i zapewni zaopatrzenie w wodę pitnej dla 20 gospodarstw domowych zlokalizowanych przy ul. Magnoliowej. W przyszłości daje możliwość dalszej rozbudowy w kierunku ulicy Zasypnica.

 

FILTRY MEMBRANOWE DO UZDATNIANIA WODY

– Po zamontowaniu jednego z najlepszych na świecie membranowego systemu uzdatniania wody, mieszkańcy miasta mają wodę pitna najwyższej jakości. System oczyszcza wodę mechanicznie za pomocą zestawu filtrów membranowych amerykańskiej firmy PALL. W 2016 roku po 10 letniej eksploatacji wszystkie filtry membranowe do uzdatniania wody zostały wymienione na nowe.

 


DROGI – INFRASTRUKTURA DROGOWA


PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH

Przebudowa i modernizacja ulic: Spółdzielców, Handlowej, Nad Stawami i Cmentarnej – Wykonane zostały nowe nawierzchnie asfaltowe, chodniki z kostki brukowej wraz z miejscami parkingowymi oraz wymienione oświetlenie uliczne na energooszczędne lampy typu LED.

 

 

Przebudowa i modernizacja ul. Armii Krajowej – Zakres inwestycji obejmował przebudowę niebezpiecznego zakrętu na początkowym odcinku drogi, wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa na łącznej długości ok. 1200 m wraz z chodnikami z kostki brukowej. Stare lampy uliczne wymienione zostały na energooszczędne oprawy typu LED, w miejscach gdzie było to możliwe powstały nowe stanowiska postojowe.

 

 

Remont ulicy płk. T. Semika – Oprócz położenia nowej nawierzchni asfaltowej, wymienione zostały krawężniki, kratki ściekowe, zawory wodociągowe, studnie teletechniczne i włazy kanałowe. W ramach przedsięwzięcia usunięty został także przełom w ciągu ulicy A. Szczepkowskiego.

Przebudowa ulicy T. Nieszczyńskiej – Kilka lat trwały postępowania i negocjacje z właścicielem nieruchomości, stanowiących część ulicy T. Nieszczyńskiej. Po zawarciu porozumienia, gmina Sucha Beskidzka dokonała przebudowy. W ramach prac drogowych wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa oraz chodnik z kostki brukowej po obu stronach jezdni.

Miasto Sucha Beskidzka współfinansowało również remont i modernizację dróg powiatowych, którymi były objęte ulice: Zamkowa – Rynek – Kościelna – Szpitalna oraz Przemysłowa – Błądzonka – Hr. Tarnowskiego.

 

REMONTY I MODERNIZACJE DRÓG WEWNĘTRZNYCH

Droga do osiedla Nowy Świat – Zakresem prac objęto uzupełnienie podbudowy, korekta i przebudowa niektórych zakrętów, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej drogi na długości ponad 800mb wraz z częściową przebudową elementów odwodnienia.

Modernizacja ulic wewnętrznych i dojazdowych – Remonty objęły m.in. drogi boczne w rejonach ul. Błądzonka, Podksięże, Mickiewicza, Zamkowa, Szpitalna. Nowe nawierzchnie bitumiczne położone zostały także na przedłużonym odcinku ulicy Górskiej oraz drogach dojazdowych w innych rejonach miasta.

Ciąg pieszo-rowerowy przy Centrum Sportu – Zbudowany od podstaw ciąg pieszo rowerowy wzdłuż terenów Miejskiego Centrum Sportu całkowitej długości ok. 370 m i szerokości 5 m pozwolił na wydzielenie i lepsze zagospodarowanie terenów sportowych, stworzył alternatywę komunikacyjną m.in. dla mieszkańców osiedla Na Stawach oraz bezpieczną trasę dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Nowa infrastruktura komunikacyjna i spacerowa przy ul. Mickiewicza – Wzdłuż popularnych obiektów handlowo-usługowych całkowicie przebudowany został ciąg pieszo-rowerowy. Zakres prac był szeroki i obejmował m.in. budowę infrastruktury podziemnej, poszerzenie trasy, wykonanie nowej nawierzchni, oświetlenie oraz montaż elementów małej architektury. W ten sposób w centrum Suchej Beskidzkiej powstała miejska promenada o długości ponad 360 m.

 

 

Remont kładki do os. Kułasówka – Zlokalizowana w sąsiedztwie terenów kolejowych kładka stanowi alternatywne dojście z centrum miasta do osiedla Kułasówka. Zakres przeprowadzonego remontu obejmował wymianę elementów drewnianych kładki (legary oraz deski), a także konserwację konstrukcji stalowej.

Remont i modernizacja kładki wiszącej nad Skawą – Prace remontowe kładki o długości blisko 80m łączącej osiedle Garce z centrum miasta, polegały na rozbiórce wszystkich elementów drewnianych, konserwacji stalowej konstrukcji oraz montażu nowej nawierzchni z kompozytowych desek tarasowych, które są trwalsze od drewna i odporne na zmienne warunki atmosferyczne.

 

OŚWIETLENIE ULICY ZAMKOWEJ

– Droga wjazdowa do miasta od strony północnej i jednocześnie trasa łącząca rynek z zespołem zamkowo-parkowym ma nowoczesne oświetlenie. W pasie zieleni pomiędzy drogą i chodnikiem wbudowane zostały 23 nowe słupy oświetleniowe wyposażone w wysięgniki, na których zamontowano po dwie oprawy ledowe oświetlające jezdnie i chodnik. Dodatkowo, słupy zostały ozdobione metalowymi elementami z koniem herbowym miasta.

 

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

– Na skrzyżowani drogi wojewódzkiej 946 z ulicami Zasypnica i Turystyczna powstała sygnalizacja świetlna oraz zatoka autobusowa. Nowa organizacja ruchu i zastosowane rozwiązanie podnosi bezpieczeństwo pieszych, a także umożliwia włączenie się do ruchu użytkownikom dróg podporządkowanych.

 


INFRASTRUKTURA SPORTOWA I OŚWIATOWA


BUDOWA CENTRUM SPORTU – „BABIA GÓRA”

– W ramach kolejnego etapu inwestycji wykonana została gruntowna przebudowa i modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej kompleksu sportowego. Powstała pełnowymiarowa, 400 m bieżnia tartanowa oraz zamontowane zostały profesjonalne urządzenia lekkoatletyczne. Zbudowana została także nowa trybuna z zadaszeniem, zapewniająca 261 miejsc siedzących. Kompleks sportowy został wyposażony w systemy monitoringu nagłośnienia. Bieżnie i zainstalowane urządzenia lekkoatletyczne otrzymały świadectwa PZLA. Wykonane zostało także ogrodzenie wokół obiektu o łącznej długości 270 metrów.

 

SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

– Zakończona została budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2. Obiekt sali wsparty na filarach i przerzucony niczym most nad potokiem Zasypniczanka jest jedną z niewielu tego typu konstrukcji w Polsce i z pewnością należy do najciekawszych rozwiązań architektonicznych w naszym regionie. Obiekt sportowy ma powierzchnię 288 metrów kwadratowych i został wyposażony w urządzenia do gier zespołowych oraz sprzęt do ćwiczeń. Budowie sali gimnastycznej towarzyszyły prace termomodernizacyjne budynku szkoły. W ramach inwestycji oprócz elewacji wykonano także izolację przeciwwilgociową i wymianę pokrycia dachowego. Wyremontowano pomieszczenia mieszczących się w szkole: biblioteki, szatni i administracji. Od strony północnej wykonane zostało nowe, bezpieczne wejście do szkoły.

 

PRZEBUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE NA BŁĄDZONCE

– Miejska infrastruktura sportowa w Suchej Beskidzkiej wzbogaciła się o kolejny nowoczesny obiekt, tj. boisko szkolne obok Szkoły Podstawowej przy ul. Błądzonka. W ramach robót wykonana została odpowiednia podbudowa i bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa o powierzchni 800 m2 (40 x 20 m), która zastąpiła wysłużone i zdeformowane boisko asfaltowe. Obiekt został wyposażony i przystosowany do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną.

 

BUDYNEK ZAPLECZA CENTRUM SPORTU

– Wykonana została dokumentacja projektowa budynku zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i gastronomiczną, który zbudowany zostanie na terenie Miejskie-go Centrum Sportu i Rekreacji – Babia Góra

Suchej Beskidzkiej. Projekt części przyziemia, gdzie mieścić się będzie zaplecze sportowe stadionu, zlecony został przez Burmistrza Miasta, dokumentacja projektowa w pozostałej części budynku, czyli hotelowo-biurowej i restauracyjnej (parter i piętro) został zlecony przez Przedsiębiorstwo Turystyczne „Beskidy Tourist”, które będzie jej inwestorem i użytkownikiem w celach komercyjnych. Obecnie trwają procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektu.

 

 


INNE OBIEKTY I ELEMENTY INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ


PROJEKT REWITALIZACJI SUSKIEGO RYNKU

– Wykonane zostało opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej suskiego Rynku. Obszar objęty projektem dotyczy nie tylko najbliższego otoczenia Rynku, ale także terenów położonych przy ul. Nieszczyńskiej, Piłsudskiego oraz obszarów usytuowanych na przeciwległym brzegu Stryszawki w rejonie skrzyżowania ulic Zamkowej i J. Tarnowskiego. Projekt zakłada m. in. całkowitą przebudowę płyty głównej Rynku wymianę i rozbudowę infrastruktury i małej architektury. Koncepcja będzie podstawą do opracowanie szczegółowych rozwiązań technicznych, a następnie wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z funduszy europejskich.

REGULACJA „MŁYNÓWKI”

– Zakres prac objął regulację 70m odcinka cieku wodnego, stwarzającego zagrożenie powodziowe okolicznym budynkom mieszkalnym i handlowym. Brzegi oraz dno wyłożone zostały koszami siatkowo-kamiennymi, zapewniając bezpieczny przepływ wezbranych wód podczas opadów.

 

 

MIEJSKA SIŁOWNIA PLENEROWA

–     Do     dyspozycji   fanów  fitness pod chmurką oddano pięć stanowisk z dziesięcioma certyfikowanymi urządzeniami do ćwiczeń zlokalizowanych w rejonie Świetlicy Profilaktycznej. Teren wokół nich został wyłożony specjalną nawierzchnią, która podnosi bezpieczeństwo ćwiczących oraz ogranicza ryzyko kontuzji. Inwestycja zrealizowana była z budżetu obywatelskiego.

PLAC ZABAW PRZY OS. NA STAWACH

– W sierpniu 2015 r. oddano do użytkowania nowy plac zabaw zlokalizowany przy ul. Gospodarczej w Suchej Beskidzkiej. Obiekt powstał przy współpracy Fundacji Muszkieterów z Gminą Sucha Beskidzka w ramach akcji społecznej „Place Zabaw Muszkieterowie”.

NOWY PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

– Z inicjatywy rodziców dzieci suskiej dwójki i dzięki współpracy z Radą Rodziców z samorządem Suchej Beskidzkiej wybudowany został wielofunkcyjny, kolorowy plac zabaw ze zjeżdżalnią, karuzelą, piaskownicą i huśtawkami, a na terenie wokół urządzeń zamontowano bezpieczną nawierzchnię.

PORZĄDKOWANIE INFRASTRUKTURY I PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

– Szpecące krajobraz tymczasowe obiekty handlowe przy ul. Zielonej zostały rozebrane, a teren wyrównany. Jako alternatywę dla prowadzących działalność gospodarczą w tym miejscu, gmina Sucha Beskidzka udostępniła teren przy ul. Billy Wildera przeznaczony pod zabudowę obiektami usługowo-handlowymi. Ponadto przy skrzyżowaniu ulicy Handlowej z ulicą W. Goetla, w sąsiedztwie supermarketu Tesco, został utwardzony teren i zbudowane dwa stanowiska handlowe przeznaczone do dzierżawy.

NOWE WIATY PRZYSTANKOWE

– Po kilkunastoletnim okresie użytkowania stalowe konstrukcje wiat przystankowych przy głównej suskiej arterii zostały zastąpione nowymi, które wypełnione są planszami ze zdjęciami przedstawiającymi okoliczne widoki oraz charaktery-styczne obiekty w mieście.

WYMIANA OKIEN W DAWNYM MAGISTRACIE

– Budynek przy ul. J. Piłsudskiego znajduje się w tzw. zabytkowym układzie urbanistycznym miasta Sucha Beskidzka objętym nadzorem konserwatorskim. Po uzyskaniu akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w siedzibie Biblioteki Publicznej i Prokuratury Rejonowej wymienionych zostało 26 okien, a także parapety wewnętrzne i zewnętrzne.

 

 


PLANOWANIE STRATEGICZNE


STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA

– jest dokumentem wyznaczającym główne kierunki rozwoju danego obszaru miasta. Stanowi ono wytyczne dla opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujący na terenie Suchej Beskidzkiej dokument studium został przyjęty pod koniec lat 90. XX w., zatem zaszła konieczność jego aktualizacji. Opracowanie, po przeprowadzeniu wszystkich procedur i uzgodnieniach z instytucjami zostało zatwierdzone przez Radę Miejską i stało się podstawą do dalszych prac planistycznych.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

– Liczne wnioski mieszkańców, rozwój miasta oraz zmieniająca się rzeczywistość formalno-prawna spowodowała konieczność opracowania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prace planistyczne i określone prawem procedury dobiegają końca, a nowy m.p.z.p. winien być uchwalony przez Rade Miejską jeszcze w roku 2018.

PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA

– W opracowanym na zlecenie Gminy programie rewitalizacji zawarte zostały propozycje dwunastu inwestycji, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców wyznaczonych obszarów, m.in. poprzez zwiększenie dostępności do nowej infrastruktury i oferty kulturalnej. Program rewitalizacji jest podstawowym dokumentem stwarzającym możliwość wnioskowania o środki europejskie. Najważniejszym z projektów ujętych w programie jest budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy’ego Wildera przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Handlowej.

 


INNE DZIAŁANIA I PROJEKTY


PORZĄDKOWANIE NUMERACJI BUDYNKÓW I NAZEWNICTWA ULIC

– Wprowadzenie koniecznych od dawna zmian związanych z porządkowaniem nazewnictwa i numeracji nieruchomości podzielone zostało na etapy. Od 1 stycznia 2015 roku przybyło 11 nowych ulic w rejonach dotychczasowych ulic: Błądzonka, Batalionów Chłopskich, Przemysłowa i Aleksandra Starzeńskiego. Efektem kolejnego etapu porządkowania numeracji nieruchomości i nazewnictwa ulic było wprowadzenie 17 nowych nazw ulic w rejonie Ról, Zasypnicy oraz Podksięża. Celem tych działań jest likwidacja numeracyjnego chaosu, który rozwinął się na skutek stosowanego od dziesięcioleci systemu numeracji, opartego na kolejności oddawanych do użytku budynków.

REFORMA OŚWIATOWA

– Wprowadzenie przez ustawodawcę kolejnej reformy oświatowej wymusiło na samorządach zorganizowanie nowego systemu szkolnego. Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz danych demograficznych, warunków lokalowych w poszczególnych szkołach, a także konsultacjach społecznych, wprowadzone zostały zmiany granic obwodów między Szkołą Podstawową nr 1, a Szkołą Podstawową nr 2. Utrzymana została filia Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Błądzonka i funkcjonuje jako szkoła ośmioklasowa. Zgodnie z nowymi przepisami związanymi ze zmianą systemu szkolnego, rozpoczęto stopniowe wygaszanie gimnazjum.

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

– Utworzona w Suchej Beskidzkiej w 2012 roku Szkoła Muzyczna I stopnia to jedyna tego typu placówka w powiecie suskim, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W związku z zapotrzebowaniem i wpływającymi wnioskami, Szkoła Muzyczna poszerzyła swoją działalność i od 2015 roku prowadzi lekcje muzyki również na terenie gminy Bystra-Sidzina.

DNI ZIEMI SUSKIEJ

– są niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w naszym mieście. Od roku 2016 organizowane są w nowej formule pod hasłem Suski Jarmark Kulturalny, i są prawdziwym festiwalem niezwykle różnorodnych oryginalnych wydarzeń, przygotowanych przez instytucje kultury, stowarzyszenia, organizacje i kluby sportowe. Swoista mozaika różnorodnych atrakcji i nietuzinkowych programów artystycznych w otoczeniu suskiego zamku zapewnia wszystkim uczestnikom moc kulturalnych wrażeń.

ZBIORY ARCHEOLOGICZNE Z DNA JEZIORA MUCHARSKIEGO

– Otwarcie wystawy pn. „Najstarsze osadnictwo w dolinie Skawy” z pierwszą stałą ekspozycję archeologiczną w Małopolsce Zachodniej przygotowaną przez Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej. Wystawa ma charakter naukowy, stanowi podsumowanie najnowszych odkryć archeologicznych na obszarze dna Zbiornika w Świnnej Porębie i prezentuje wyniki wieloletnich badań archeologicznych oraz historycznych, ukazujących szeroką skalę bytowania człowieka w dolinie górnej i środkowej Skawy. Zabytki pozyskane ze zbiornika, na wniosek Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, decyzją Małopolskiego Wojewódzkie-go Konserwatora Zabytków, zostały przekazane suskiemu muzeum i są prezentowane we wnętrzach renesansowego zamku.

PRZEJECIE ZBIORÓW MUZEUM IM. EMILA ZEGADŁOWICZA

– Fundacja „Czartak” Muzeum im. Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym przekazała nie-odpłatnie miastu Sucha Beskidzka kolekcję dzieł sztuki, mebli, rzemiosła artystycznego, literatury i fotografii. Łącznie ponad 800 obiektów znalazło swoje miejsce w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej. Przyjęcie tak wielkiego daru, stanowiącego wielopokoleniową kolekcje pochodzącą ze zbiorów rodzinnych Marii i Emila Zegadłowiczów, będącego zarazem największa prywatną kolekcją sztuki w Polsce reprezentującą m.in. okres Dwudziestolecia Międzywojennego, w zasób której wchodzą prace wybitnych artystów, jest wyróżnieniem dla działającego od dziesięciu lat we wnętrzach renesansowego zamku suskiego Muzeum Miejskiego. Otwarcie wystawy zaplanowane zostało na październik 2018 roku.

NAGRODY SPORTOWE I STYPENDIA BURMISTRZA MIASTA

– Każdego roku zawodnicy, trenerzy oraz osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej, na odpowiednio uzasadniony wniosek otrzymują nagrody sportowe Burmistrza Miasta. Oprócz przyznawanych nagród przekazywane są także stypendia, które stanowi formę wsparcia finansowego dla szczególnie uzdolnionych uczniów i studentów na stałe zamieszkałych na terenie Suchej Beskidzkiej. Nagrody tego typu są dla młodych ludzi dowodem uznania za ich osiągnięcia.

PROGRAMY NA KRYTEJ PŁYWALNI

– Gmina Sucha Beskidzka realizuje co roku w suskim krytym basenie dwa programy skierowane dla mieszkańców miasta. Pierwszy z nich – „Jesteśmy nadal aktywni” – skierowany jest do emerytów i rencistów, natomiast drugi – „Pływanie dla zdrowia” – do dzieci do 12 roku życia, w tym dzieci do lat 7 wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem, a także dla grup zorganizowanych, tj. wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i świetlicy profilaktycznej. Uczestnicy programów mogą korzystać bezpłatnie z basenu jedną godzinę dziennie.

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH

– Kluby Sportowe i działające w Suchej Beskidzkiej stowarzyszenia otrzymują dotacje z budżetu gminy na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu. Dofinansowanie dla stowarzyszeń i klubów sportowych umożliwia stałe zajęcia i szkolenia sportowe dzieci i młodzieży naszego miasta, a co za tym idzie, pod-noszenia ich sprawności fizycznej.

 


PUBLIKACJE I PROMOCJA MIASTA


PROMOCJA JEST WAŻNA

– W 2016 roku zrealizowany został film w ramach popularnej serii z Andrusem po Galicji – Sucha Beskidzka”. Jest to cykl filmów promujących miasta południowej Polski. W czasie zdjęć Artur Andrus, znany dziennikarz i artysta kabaretowy wcielił się w rolę przewodnika i odwiedził m. in. suski zamek, gościł w muzeum, poznał legendarnego Twardowskiego z Karczmy Rzym, spotkał się z kapelą „Mała Ziemia Suska”. Od 2017 r. emisja całej serii umieszczona została w ramówce ogólnopolskiej oraz jest dostępna w Internecie i na oficjalnej stronie miasta Sucha Beskidzka.

PUBLIKACJA O SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 – Z myślą o promocji miasta i jego dziedzictwa wydana została pięknie ilustrowana publikacja
albumowa „Sucha Beskidzka-Portret Miasta”, która w sposób syntetyczny przedstawia
historię Suchej Beskidzkiej, położenie, rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny. Album liczy
184 strony, a nakład 3.000 tys. egzemplarzy.historię Suchej Beskidzkiej, położenie, rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny. Album liczy 184 strony, a nakład 3.000 tys. egzemplarzy.

APLIKACJA MOBILNA

– W celu poprawy komunikacji i przepływu aktualnych informacji, a także ostrzeżeń, Sucha Beskidzka przystąpiła do Mobilnego Systemu „Blisko”, dzięki czemu mieszkańcy oraz goście, po zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji otrzymują na swój telefon aktualne informacje o wydarzeniach i inne wiadomości z życia miasta.

FOLDER TURYSTYCZNO – INFORMACYJNO – PROMOCYJNY

– W ramach obchodów Światowych Dni Młodzieży do Suchej Beskidzkiej przybyli młodzi ludzie z całego świata. Nasze miasto gościło ponad 3 tys. pielgrzymów głównie z państw Ameryki Łacińskiej: Argentyny, Boliwii, Chile, Dominikany, Ekwadoru, Gwatemali, Hiszpanii, Meksyku, Peru, Puerto Rico, Salvadoru i Stanów Zjednoczonych.
Gmina Sucha Beskidzka była współorganizatorem wydarzeń związanych ze światowym zjazdem młodzieży. Wydała też na tą okoliczność folder w ilości 7 tys. egzemplarzy, a tekst przetłumaczony został na język hiszpański i angielski.

 

 


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA


OGÓLNOPOLSKI RANKING ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMIN JST

– Sucha Beskidzka dwa razy pod rząd (w 2016 i 2017 roku) została sklasyfikowana na 3 miejscu w kraju w Ogólnopolskim Rankingu Zrównoważonego Rozwoju, w kategorii gmin miejskich. Poziom i tempo rozwoju wszystkich polskich gmin jest oceniany co roku głównie na podstawie danych statystycznych przez niezależnych specjalistów tworzących ogólnopolski ranking organizowany przez Sejmową Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Politechnikę Warszawską oraz Fundacje Polski-go Godła Promocyjnego – „Teraz Polska”

KONKURS EKOLIDERZY

– Gmina Sucha Beskidzka została laureatem konkursu EkoLIDERZY, organizowane-go przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W kategorii gmin miejskich Sucha Beskidzka otrzymała prestiżowe wyróżnienie za całokształt działań na rzecz ochrony środowiska oraz nagrodę pieniężną w wysokości 30 tys. złotych.

RANKING GMIN MAŁOPOLSKICH

– Liczne inicjatywy podejmowane przez Gminę zostały dostrzeżone również przez kapitułę rankingu Gmin Małopolskich organizowanego przez Małopolski Instytut Samorządu Administracji przy współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Sucha Beskidzka plasując się na 13 miejscu na 179 ocenianych samorządów, utrzymała jednocześnie pozycję lidera powiatu suskiego.

RANKING NAKŁADÓW NA KULTURĘ I DZIEDZICTWO NARODOWE

– Nasze miasto stwarza znakomite warunki dla rozwoju kultury. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych przez Narodowe Centrum Kultury i Ministerstwo Kultury, przy współpracy z czasopismem Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Sucha Beskidzka zajęła miejsce w Polsce wśród miast w rankingu nakładów na kulturę i dziedzictwo narodowe w latach 2015-2016. Warto podkreślić, że oceniane były wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (2479 gmin).

KRAJOWA NAGRODA EKOLOGICZNA

– Proekologiczne inicjatywy samorządu Suchej Beskidzkiej są dostrzegane i doceniane przez ogólnopolskie gremia. Gmina od lat zajmuje czołowe pozycje w rankingach i plebiscytach oceniających działania samorządów na rzecz ochrony środowiska. Potwierdza to również nagroda EkoJanosik 2018, przyzna-na naszemu miastu podczas II Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE 2018. Narodowa Rada Ekologiczna doceniła działania suskiego samorządu na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.

 

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Ćwiękała

 

Źródło artykułu: MS Ziemia Suska. 

One thought on “PODSUMOWANIE PRACY BURMISTRZA MIASTA I RADY MIEJSKIEJ W KADENCJI 2014-2018.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *